Jak się okazuje bycie żołnierzem, a nawet żołnierzem rezerwy, niesie ze sobą korzyść, o której wielu może
nie wiedzieć. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia, zarówno
powołanym rezerwistom, jak i żołnierzom czynnym, możliwość zawieszenia spłaty kredytu, lub pożyczki.
Stanowi o tym rozdział 7 powyższej ustawy, a dokładniej art. 131 ust. 1 pkt 2.
Prawo do zawieszenia spłat kredytów dotyczy zarówno pożyczek bankowych, jak i tych udzielonych przez inne
organizacje do tego uprawnione. Obejmuje ono również pożyczki z funduszów mieszkaniowych. Ustawa
przewiduje możliwość złożenia udokumentowanego wniosku w tym celu do instytucji, która jest wierzycielem
kredytu. Na banku, lub inny podmiocie, który udzielił kredytu, ciąży obowiązek zawieszenia zawieszenia jego
spłaty. Instytucje nie mogą się od tej decyzji odwołać. Tryb i zasady zawieszenia spłat kredytów dokładnie
reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 17 maja 2012 (Dz.U. 2012 poz. 598 )

Komu przysługuje zawieszenie spłaty ?

Przywilej zawieszenia spłaty przysługuje żołnierzom i rezerwistom, którzy są jedynymi żywicielami rodziny,
małżonkom pozostającym na utrzymaniu tychże żołnierzy, a także żołnierzy uznanych za samotnych.
Podstawowym warunkiem uzyskania zawieszenia jest w przypadku rezerwistów powołanie na ćwiczenia
wojskowe, lub do służby. Natomiast żołnierze zawodowi muszą być w czynnej służbie wojskowej.
Zawieszenie spłaty kredytu, czy pożyczki następuje na drugi dzień po złożeniu odpowiedniego wniosku do banku,
czy innego podmiotu pozabankowego, który udzielił kredytu. Okres zawieszenia spłaty liczony jest od dnia
rozpoczęcia czynnej służby wojskowej. Przez cały czas zawieszenia spłaty – pożyczki i kredyty nie podlegają
oprocentowaniu. Następuje ich całkowite zamrożenie. Trwa ono do czasu zakończenia, przez żołnierza, czy
rezerwistę, czynnej służby wojskowej, lub utraty przez niego statusu samotnego lub posiadającego na wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny.
Konieczne formalności
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu musi zawierać następujące dokumenty :
– zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o powołaniu do czynnej służby wojskowej
– decyzję wójta, lub burmistrza o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
rodziny (żonie żołnierza w tym przypadku również przysługuje zawieszenie spłat bazujące na tym
zaświadczeniu), lub uznania go za żołnierza samotnego.
-zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o zawarciu związku małżeńskiego
Jeśli powołanie do czynnej służby trwa krócej niż miesiąc – kwotę zawieszenia ustala się na 1/30 raty miesięcznej
za każdy dzień trwania zawieszenia.
Będą w przyszłości poprawki
Z Ministerstwa Obrony Narodowej, na początku roku, wyszedł projekt nowego rozporządzenia w kwestii trybu
przyznawania prawa zawieszenia spłat kredytów dla żołnierzy i ich rodzin. Punktem, który może wzbudzić
kontrowersje jest to, że ministerstwo chce poszerzyć przywilej zawieszenia spłat kredytów o osoby odbywające
zasadniczą służbę w obronie cywilnej. Rządowe Centrum Legislacyjne i Ministerstwo Finansów zarzucają
projektowi MON brak określenia w rozporządzeniu szczegółowych zasad i trybu przyznawania prawa
zawieszenia, oraz okresu na jaki to prawo przysługuje. Kolejną sprawą budząca wątpliwości,jest brak badań opinii
społecznej, oraz brak konsultacji z instytucjami finansowymi, które mają obowiązek zawiesić spłatę kredytów –
w celu poznania ich stanowiska. Projekt rozporządzenia z pewnością czeka jeszcze wiele zmian i poprawek,
jednak jeśli utrzymane zostaną pierwotne założenia, przywilej zawieszenia spłaty kredytów zostanie rozszerzone
na jeszcze większą grupę społeczeństwa. Możliwe, że w tej sytuacji, banki obciążą kosztami pozostałych
nieuprzywilejowanych klientów.

Powołanym rezerwistom zawieszą spłatę pożyczek – również pozabankowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *